Nõuded ja tingimused

Nõuded ja tingimused

Veebipoe "Käevõrud" üldtingimused.

 
Artikkel 1 Mõisted    

  1. Käevõrud on ettevõtte Bracelets kaubanimi, mille eesmärk on pakkuda erinevaid tooteid (veebis), samuti nende toodetega seotud paigaldust.
  2. Eraklient tähendab käesolevates Üldtingimustes: Käevõrude teenuseid kasutav füüsiline isik annab lõikes 6 nimetatud teenuste osutamise korralduse.
  3. Käesolevates Üldtingimustes tähendab äriklient füüsilist isikut või juriidilist isikut või juriidiliste isikute ühingut või selle vahendaja või esindaja nimel tegutsevat isikut, kes kasutab Käevõrude teenuseid ja annab neile korralduse osutada teenuseid, nagu on viidatud. lõige 6.
  4. Käesolevates Üldtingimustes mõistetakse „Klienti“ all: füüsilist ja juriidilist isikut või juriidiliste isikute ja/või füüsiliste isikute seltsingut või selle vahendaja või esindaja nimel tegutsevat füüsilist ja juriidilist isikut, kes kasutab Käevõrude teenuseid ja annab neile korralduse osutama lõikes 6 osutatud teenuseid.
  5. Käesolevates Üldtingimustes mõistetakse 'Lepingu' all: Käevõrude ja Kliendi vahelist õigussuhet selle kõige laiemas tähenduses.  
  6. Käesolevates Üldtingimustes tähendab „Teenused”: kõiki Armbandeni ja/või tema kaasatud kolmandate isikute poolt Kliendile tarnitud tooteid, sealhulgas Toodete ostmist ja müüki, samuti kõiki muid Armbandeni poolt Kliendi jaoks tehtud töid, mis tahes laadi, mis tehakse ülesande raames, sealhulgas töö, mida ei tehta Kliendi selgesõnalisel nõudmisel.  
  7. Käesolevates üldtingimustes tähendab „veebisait”: veebisaiti www.armbanden.nlja kõik veebisaidid, mida armbanden.nl töötab ja millel ta tooteid pakub, sealhulgas see veebipood/veebisait.

Artikkel 2 Üldtingimuste kohaldatavus  

  1. Üldtingimused kehtivad kõikidele Kliendi ja Armbandeni vahel sõlmitud lepingutele, mille raames Armbanden Teenust pakub. 
  2. Need üldtingimused kehtivad ka kõikidele Armbandeni käitatavatele veebisaitidele, domeenidele, kaubamärkidele ja platvormidele.
  3. Kõrvalekalded Üldtingimustest kehtivad ainult siis, kui see on käevõrudega selgesõnaliselt kirjalikult kokku lepitud.  
  4. Kliendi ostu- või muude tingimuste kohaldamine on sõnaselgelt tagasi lükatud, kui ei ole sõnaselgelt kirjalikult kokku lepitud teisiti.  
  5. Üldtingimused kehtivad ka Kliendi täiendavatele või muudetud tellimustele.  
    

Artikkel 3 Leping  

  1. Kõik veebisaidil olevad pakkumised on ilma kohustusteta, kui pole sõnaselgelt öeldud teisiti.  
  2. Klient saab kontakt mis tahes pakutavate teenuste saamiseks võtke ühendust Braceletsiga veebisaidi, e-posti või telefoni teel.  
  3. Klient saab veebisaidil (veebisaitidel) esitada tellimusi. Seejärel sõlmitakse leping tellimuse esitamisega. 
  4. Kui Bracelets saadab Kliendile kinnituse, on see Lepingu sisu ja selgituse seisukohalt määrav, arvestades ilmseid kirjalikke vigu. Käevõrud ei kuulu tema pakkumisele, kui Klient saab mõistlikult aru, et pakkumine või selle osa sisaldab ilmset viga või viga.  

Artikkel 4 Lepingu täitmine  

  1. Armbanden püüab osutada Teenuseid oma parimate teadmiste ja võimete kohaselt ning kooskõlas hea töökvaliteedi nõuetega, samuti võimalikult suures ulatuses vastavalt kirjalikele kokkulepetele.   
  2. Armbandenil on õigus lasta teostada teatud toiminguid, sealhulgas näiteks Toodete saatmist ja Toodete ja/või seadmete paigaldamist kolmandatel isikutel.  
  3. Kolmandate isikute kaasamisel käitub Bracelets nõuetekohast hoolt ja konsulteerib Kliendiga nende kolmandate isikute valikul niivõrd, kuivõrd see on mõistlikult võimalik ja harjumuspärane suhetes Kliendiga. Nende kolmandate isikute kaasamise kulud kannab Klient ja Armbanden kannab need edasi Kliendile.    
  4. Klient on kohustatud tagama, et kõik andmed, mille kohta Bracelets peab vajalikuks või millest Klient peaks mõistlikult aru saama, on Lepingu täitmiseks vajalikud, edastatakse Braceletsile õigeaegselt. Kui Lepingu täitmiseks vajalikku teavet ei ole Braceletsile õigeaegselt edastatud, on Braceletsil õigus Lepingu täitmine peatada ja/või nõuda Kliendilt viivitusest tulenevad lisakulud vastavalt siis. tavalised hinnad. võtta.  
  5. Klient tagab, et Armbanden saab oma teenuseid õigeaegselt ja nõuetekohaselt täita. Kui Klient ei täida selles osas oma kokkuleppeid, on ta kohustatud hüvitama sellest tuleneva kahju. 
  6. Kui Teenuste osutamiseks on kokku lepitud või määratud tähtaeg, ei ole see kunagi range tähtaeg. Tähtaja ületamise korral peab Klient andma Braceletsile kirjaliku teate maksejõuetusest. Käevõrudele tuleb pakkuda mõistlikku ajavahemikku Lepingu täitmiseks.  
    

Artikkel 5 Lepingu muutmine  

  1. Kui Lepingu täitmise käigus ilmneb, et korrektseks täitmiseks on vaja seda muuta või täiendada, siis asuvad Käevõrud ja Klient Lepingut õigeaegselt ja omavahel konsulteerides korrigeerima.  
  2. Kui Lepingut muudetakse, sealhulgas täiendatakse, on tegemist täiendava ülesandega. Selle lisaülesande täitmiseks sõlmitakse eelnevalt eraldi makseleping. Ilma lisapakkumiseta kehtivad algsed tingimused, mille kohaselt tasutakse lisateenuste eest kokkulepitud määras.  
  3. Muudetud Lepingu täitmata jätmine või mittekohene täitmine ei kujuta endast Braceletsi-poolset lepingurikkumist ega ole Kliendi jaoks alus Lepingut üles öelda või lõpetada.  
  4. Käevõrude ja Kliendi vahel algselt sõlmitud Lepingu muudatused kehtivad alates hetkest, mil mõlemad pooled on need muudatused täiendava või muudetud Lepingu kaudu aktsepteerinud. See muudatus tehakse kirjalikult.  

 
Artikkel 6 Lepingu peatamine, lõpetamine ja ennetähtaegne lõpetamine  

  1. Armbandenil on õigus kohustuste täitmine peatada või leping lõpetada, kui Klient ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi või ei tee seda täielikult või õigeaegselt või kui Armbandenil on alust karta, et Klient ei suuda neid kohustusi täita.  
  2. Lisaks on Armbandenil õigus Leping lõpetada, kui ilmnevad sellised asjaolud, et Lepingu täitmine on võimatu või ei ole mõistlikult nõuda Lepingu muutmata säilitamist. 
  3. Kui Klient ei täida oma Lepingust tulenevaid kohustusi ja see täitmata jätmine õigustab lõpetamist, on Armbandenil õigus leping viivitamata ja koheselt lõpetada, ilma et tal oleks kohustust maksta hüvitist või hüvitist, samal ajal kui Klient alla viivituse, kuid nõutakse hüvitist või hüvitist.  

 

Artikkel 7 Tühistamine  

  1. Tühistamine tuleb teha kirjalikult ja Armbanden peab selle selgesõnaliselt kinnitama. 
  2. Kui toode on töödeldud, pole tühistamine enam võimalik.
  3. Täieliku või osalise ülesütlemise korral kuuluvad tasumisele kõik sel ajal tekkinud Lepingust tulenevad kulud.  
 1.  

Artikkel 8 Kulud, töötasud ja maksed  

  1. Kõik hinnapakkumises märgitud summad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu, kui ei ole märgitud teisiti.  
  2. Veebipoes olevad summad sisaldavad käibemaksu ja ilma saatmiskuludeta, kui ei ole märgitud teisiti. 
  3. Tellimuse saatmiskulud arvestatakse makseprotseduuri sooritamisel. Saatmiskulud kannab Klient. 
  4. Kui tellimus on teatud miinimumsumma, ei võta käevõrud saatmiskulusid. Selle summa suurus, millelt ei võeta saatmiskulusid, sõltub veebisaidist, kust toode telliti, ning toote ja/või teenuse tüübist. 
  5. Armbandenil on õigus parandada tsitaadi ilmselt valed kanded.  
  6. Armbandenil on õigus nõuda kauba internetis müümisel minimaalselt 100% ettemaksu. 
  7. Maksta saab läbi:
   1. iDeal
   2. viisa
   3. Kohe
   4. Panga kontakt
   5. Apple Pay
   6. Hiljem makseviis Klarna kaudu
  8. Kliendil on kohustus viivitamatult Braceletsi teavitada märgitud või esitatud makseandmete ebatäpsustest.  
  9. Kliendil ei ole võimalik tasuda osamaksetena.
  10. Kui klient ei tasu arvet õigeaegselt, jääb Klient seadusest tulenevalt võlgu, ilma et maksekohustuse täitmata jätmisest oleks vaja täiendavat teavitada. Seejärel võlgneb klient seadusjärgse intressi. Tasumisele kuuluvalt ja tasumisele kuuluvalt summalt arvestatakse viivist hetkest, mil Klient viivitab, kuni kogu võlgnetava summa tasumise hetkeni.  
  11. Kui Bracelets otsustab ühe või mitme tasumata arve seaduslikul teel tasumata jätmise tõttu nõude sisse nõuda, on Klient lisaks tasumisele kuuluvale põhisummale ja artiklis 9.11 nimetatud intressidele kohustatud hüvitama ka kõik kohtu- ja kohtuvälised kulud. mõistlikud kulud.. Kantud kohtu- ja kohtuväliste kulude hüvitamine määratakse kindlaks vastavalt sel ajal kohaldatavale dekreedile, mis käsitleb kohtuväliste sissenõudmiskulude hüvitamist.  

Artikkel 9 Saatmine ja kohaletoimetamine 

  1. Kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti, teostab saatmise ja pakkimise Armbanden ise või vedaja ühest Euroopa laost.
  2. Kui tellimus kaob või saabus kahjustatud, peab klient ühendust võtma Braceletsiga e-posti teel info@käevõrud.nl, ning ühisel konsultatsioonil otsitakse sobiv lahendus.
  3. Vedaja vastutab hetkest, mil armbanden.nl on toote vedajale üle andnud. Toode on kliendi riisikol alates hetkest, kui klient on toote kätte saanud.
  4. Käevõrude tarneaeg sõltub tellimusest. 
  5. Kui kohaletoimetamine toimub dropshippingiga, on tarneajad orienteeruvad ja sõltuvad osaliselt kullerteenustest. 
  6. Kui Tooted on Kliendile kättesaadavad pärast tarnetähtaja möödumist, kuid ta ei ole neid vastu võtnud, säilitatakse Teenused tema riisikol ja kulul tema käsutuses, olenemata mittevastuvõtmise põhjusest.  

 

Artikkel 10 Tagastamine ja tagasimaksmine

  1. Kui tellimuse esitas eraklient, saab Tooteid omal kulul tagastada neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast kättesaamist, põhjust avaldamata. Kogu Erakliendi poolt tasutud summa koos saatmiskuludega (kui saatekulud tasuti koos tellimusega) tagastatakse täielikult neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast Toote kättesaamist. Selle neljateistkümne (14) päeva jooksul on Eraklient kohustatud käsitsema saadud Toodet ettevaatlikult. Kui Eraklient otsustab Tooted tagastada, kuid pakendit pole vaja eemaldada, siis Käevõrud palub seda mitte teha.  
  2. Eraklient saab Toote tagastada enda valitud postiettevõtte kaudu. Tagastamise kulud kannab Klient. 
  3. Kui Eraklient soovib tellimust tagastada, peab Eraklient Veebilehelt alla laadima ja täitma tagastusvormi. Eraklient peab tagastussaadetisele lisama selle vormi.  
  4. Niipea, kui käevõrud on tooted tagastanud, tagastatakse käevõrudele raha.
  5. Kui Toode on erakliendi poolt avatud või testitud, ei saa Toodet enam tagastada. See kehtib ka juhul, kui eelpool nimetatud järelemõtlemisaeg ei ole veel ületatud.
  6. Armbanden võib välistada tagastamisest järgmised tooted: eritellimusel valmistatud tooted ja/või eritellimusel valmistatud tooted ning pitseeritud tooted, mis ei sobi tagastamiseks tervisekaitse või hügieeni kaalutlustel ja mille pitsat on kinnitatud. pärast sünnitust katki. Tagastamisele ei kuulu tooted, mis on tellitud kliendile laoväliselt tarnijalt. 
  7. Tooteid ei tagastata seni, kuni jaeklient on need kätte saanud.
  8. Pärast seda perioodi on tagastamine võimalik, kui Klient suudab tõendada, et tellimuse saabumisel on tekkinud kahju, mida Klient ei põhjustanud.  
    

Artikkel 11 Vastutus  

  1. Klient vastutab Lepingu täitmiseks vajalike õigete ja esinduslike andmete ja teabe esitamise eest. Armbanden ei vastuta kahju eest, sh ebaõige tellimuse alusel, kui Klient on esitanud ebaõiget, mitteesinduslikku või ebaolulist teavet.  
  2. Kliendile edastatud tarnetähtaega saab esitada vaid ligikaudselt. Kuigi tehakse kõik endast oleneva, et tarnetähtajast kinni pidada, ei vastuta Armbanden kunagi seal märgitud tähtaja ületamise tagajärgede eest. Tähtaja ületamine ei anna Kliendil õigust toodetest loobuda ega keelduda toodete vastuvõtmisest või maksmisest, samuti ei võlgne Armbanden Kliendile hüvitist. 
  3. Armbanden ei vastuta tema kaasatud kolmandate isikute vigade või tegematajätmiste eest. Käevõrude teenuseid kasutades annab Klient Käevõrudele volituse, kui kolmas isik, kelle kaasab Bracelets, soovib oma vastutust piirata, nõustub Kliendi nimel ka selle vastutuse piiranguga. 
  4. Armbanden ei vastuta kaudse kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudse kahju eest. 
  5. Armbanden ei vastuta veebisaidi(de) kirjavigade eest.  
  6. Käevõrusid ei saa pidada avaldatud hinnas, kui Klient saab mõistlikult aru, et hind või selle osa sisaldab ilmset viga või viga.  
  7. Armbanden ei vastuta Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või hilinenud täitmise eest, kui selle põhjuseks on artiklis 13 nimetatud vääramatu jõud.  
  8. Klient hüvitab Käevõrud teenustega seotud mis tahes laadi kolmandate isikute nõuete eest.  
  9. Kuna Käevõrud ei ole Toote tootja, vaid tarnija, siis defektide ilmnemisel annab Bracelets Kliendile kogu vajaliku teabe, et võtta tootja või maaletooja vastutavaks kõnealuste puuduste eest. 
  10. Kui Bracelets on sellegipoolest vastutav, vastutab ta ainult otsese kahju eest, mis on tegelikult tekkinud, makstud või makstud Kliendi poolt, mis on tingitud Braceletsi teenustega seotud kohustuste tõendatavast rikkumisest. 
  11. Armbandeni vastutus on piiratud kindlustusandja poolt kaetud ja väljamakstud summaga. Kui kindlustusandja ei maksa välja või kui käevõrud ei ole kindlustatud, on vastutus piiratud Kliendi poolt tasutud summaga. 
  12. Selles artiklis kirjeldatud vastutuse piirang ei kehti, kui käevõrud on tahtlikud või tahtlikud kergemeelsused.
  13. Vastavalt käesolevate üldtingimuste artikli 10 lõikele 3 ei vastuta Armbanden toodetele nende transpordi ajal tekitatud kahjude eest, kui kõnealused Tooted on tellinud Äriklient. 
  14. See säte ei välista vastutust ulatuses, milles vastutust ei saa seadusega piirata ega välistada.  
    

Artikkel 12 Vääramatu jõud  

  1. Vääramatu jõu all mõistetakse kõiki väliseid põhjuseid, mis ei ole käevõrude kontrollist või tegevusest ning mille tulemusena ei ole Lepingu õigeaegne, täielik või korrektne täitmine enam võimalik.  
  2. Eelmises lõigus viidatud vääramatu jõud hõlmab ka, kuid ei piirdu nendega: kolmanda osapoole mittejärgimist, Armbandeni enda või kolmanda osapoole töötajate haigusi, ebatavalisi ilmastikutingimusi, vee- ja energiavarustuse katkestusi, streike. , tõsised häired käevõrude süsteemides, tulekahjud, üleujutused, loodusõnnetused, rahutused, sõda, epideemiad/pandeemiad või muud kodused rahutused.  
  3. Vääramatu jõu ilmnemisel Lepingu täitmine peatatakse seniks, kuni vääramatu jõud kestab.  
  4. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui üks kuu, on mõlemal poolel õigus leping ilma kohtuliku sekkumiseta lõpetada. Sellisel juhul tagastab Armbanden kõik makstud summad, millest on maha arvatud kõik kulud, mis Armbanden on lepinguga seoses kandnud. 

Artikkel 13 Õiguslik tagatis 

  1. Erakliendi suhtes annab Armbanden oma tarnitavatele Toodetele garantii materjali- ja tootmisdefektide vastu. Garantii tähendab, et Armbanden parandab vead oma võimaluste piires ja vajadusel asendab. Defektidest tuleb Armbandenile teatada kirjalikult esimesel võimalusel pärast avastamist e-posti aadressil info@armbanden.nl.  
  2. Garantii ei kehti, kui vead on täielikult või osaliselt tingitud ebaõigest, ebakompetentsest, hooletust kasutamisest, tavapärasest erineval otstarbel kasutamisest või välistest põhjustest, sealhulgas, kuid mitte ainult, tule- või veekahjustused. See on käevõrude äranägemisel.
  3. Garantii ei kehti ka juhul, kui tooteid on muudetud või hooldatud kolmandate isikute poolt.  
  4. Braceletsi, selle tarnija, tootja või maaletooja poolt antav lisagarantii ei piira kunagi juriidilisi õigusi ja nõudeid, mida Eraklient saab Braceletsi vastu lepingu alusel nõuda, kui Bracelets ei täida oma lepinguosa. 
  5. Mitte mingil juhul ei anta garantiid ühendusmaterjalidele, paigaldusmaterjalidele ja tarvikutele ega värvimuutuste korral. 
  6. Kui Armbanden teostab remonditöid, mis jäävad väljapoole käesolevas artiklis viidatud valdkonda, tuleb selle eest tasuda klient.  
  7. Üldtingimustes garantii kohta sätestatu ei mõjuta Kliendi seadusest tulenevaid garantiinõudeid. 

 

Artikkel 14 Reklaam 

  1. Klient on kohustatud tarnitud Toote üle vaatama või laskma üle vaadata üleandmise hetkel, vähemalt võimalikult lühikese aja jooksul pärast kättesaamist. Seejuures peaks Klient kontrollima, kas tarnitud kauba kvaliteet ja kogus vastavad Lepingus määratule.  
  2. Vigadest või ebatäpsustest, mis ilmnevad erakliendi esmasel ülevaatusel, arvestades mõistlikkuse ja õigluse nõudeid, tuleb Armbandenile teatada kirjalikult neljateistkümne (14) tööpäeva jooksul pärast Teenuste kättesaamist, koos ostutõendiga. välja arvatud juhul, kui see on võimatu või ebamõistlikult koormav. Ärikliendile kehtib 5 (sõnadega: viis) päeva pikkune tähtaeg, kui see ei ole võimatu või ebamõistlikult koormav. 
  3. Muudest kaebustest, sealhulgas kaebustest, mida erakliendi esmasel kontrollimisel ei õnnestunud avastada, tuleb vastavalt lõikes 1 sätestatule kirjalikult teatada hiljemalt ühe (2) kuu jooksul Braceletsile. 14 (sõnadega: neliteist) päeva. 

 

Artikkel 15 Andmete konfidentsiaalsus  

  1. Kumbki pool garanteerib, et kogu teiselt poolelt saadud teave, mis on teada või peaks olema konfidentsiaalne, jääb konfidentsiaalseks. Konfidentsiaalset teavet saav pool kasutab seda ainult sel eesmärgil, milleks see edastati. Teavet loetakse igal juhul konfidentsiaalseks, kui üks osapooltest on selle selliseks määranud. Käevõrusid ei saa pidada, kui andmete edastamine kolmandale isikule on vajalik kohtulahendi, seadusest tuleneva määruse või lepingu korrektseks täitmiseks.  

Artikkel 16 Intellektuaalomand 

  1. Armbanden jätab endale õigused ja volitused, mis tal on autoriõiguse seaduse alusel.  
  2. Klient garanteerib, et ükski kolmanda osapoole õigus ei ole andmete Käevõrudele kättesaadavaks tegemise vastu. Klient hüvitab Käevõrud mis tahes tegevuse eest, mis põhineb väitel, et nende kättesaadavaks tegemine, kasutamine, muutmine, paigaldamine või kaasamine rikub kolmandate isikute õigusi.   

Artikkel 17 Kaebuste menetlemine 

  1. Kui Kliendil on pretensioon, peab ta saatma selle kirjalikult aadressile panasz@armbanden.nl. 

Artikkel 18 Käevõrude identsus 

  1. Käevõrudel on kõige värskem postiaadress kontaktilehe seisma. Selle kohta saab vastu võtta kirju ja kirjavahetust.
  2. Armbanden on registreeritud Kaubanduskojas numbriga 14 11 63 37. Armbanden asub kontaktide lehel märgitud aadressil. 
  3. Käevõrudega saab ühendust e-posti teel info@armbanden.nl või vestluse kaudu veebisaidil armbanden.nl.

Artikkel 19 Kohaldatav seadus ja pädev kohus  

  1. Käevõrude ja kliendi vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Hollandi seadusi. 
Artikkel 20 Tühistamistingimused. Etteteatamisaeg
 
Tellimusi saab tühistada 30 päeva jooksul. Tühistamise korral info@armbanden.nl kaudu algab järgmine pikenduskuupäev.
 
Tühistamist käsitletakse päeval, mil saame teie tühistamistaotluse. Teie raha tagastatakse kontole, mida kasutasite ostude eest tasumiseks. Selleks võib kuluda kuni 7 tööpäeva alates tagasimakse kinnitamise kuupäevast.